BBR - Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler, BBR gäller för nybyggnader och för tillbyggnader.

Boverkets byggregler

Nya regler i BBR 2017

Bland de nya ändringarna hittar vi geografiska justeringsfaktorer istället för klimatzonerna.

Läs mer
Boverkets byggregler

Vad innebär kravens olika delar?

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år.

Läs mer
Boverkets byggregler

Geografiska justeringsfaktorer

Sverige är i BBR 2017 indelat i geografiska justeringfaktorer som baseras på Sveriges kommunindelning. Tidigare fanns det fyra klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet.

Läs mer
Boverkets byggregler

BBR energikrav

För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas.

Läs mer
Boverkets byggregler

Alternativa krav för mindre byggnader

För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas.

Läs mer
Boverkets byggregler

Övriga regler BBR 9:2 OCH 9:3

Krav på tekniska installationer. Installationer för värme och kyla i byggnader ska enligt BBR utformas så att de ger god verkningsgrad under normal drift.

Läs mer
Boverkets byggregler

Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

Läs mer
Boverkets byggregler

Vad gäller vid renovering?

Nu inför Boverket bindande föreskrifter om ändring i BBR. Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande först från den 1 januari 2013, men byggherren kan använda dem som vägledning redan under 2012.

Läs mer
Boverkets byggregler

BBR visar målet… men inte vägen

Innan funktionskravet infördes i BBR 2006 ställdes definierade krav på transmissionsförluster genom klimatskärmen, byggnadens lufttäthet och begränsning av ventilationsförluster.

Läs mer
Boverkets byggregler

Energideklaration för byggnader

Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft. Syftet med lagen visa alla byggnaders faktiska energiförbrukning i Sverige, såväl för nya som för gamla.

Läs mer
Boverkets byggregler

Så här bygger du energieffektivt

Vid planläggning och projektering av energieffektiv byggnad är det av stor vikt att man startar i rätt ände så att alla komponenter kan dimensioneras och anpassas till varandra.

Läs mer
Boverkets byggregler

Energieffektiva byggnader ger mindre föroreningar

Välisolerade byggnader minskar energianvändningen och därmed miljöföroreningarna.

Läs mer
Boverkets byggregler

Byggnadens utformning får betydelse för isoleringstjockleken

Reglerna i BBR ställer krav på byggnadens totala energibehov vilket betyder att det inte finns några exakta krav på isoleringstjocklekar för olika byggnadsdelar.

Läs mer
Boverkets byggregler

Hur bygger vi för att uppfylla kraven

Krav på byggnadens specifika energianvändning ska alltid uppfyllas vilket i sin tur betyder att byggnadsdelarna är välisolerade och funktionsanpassade.

Läs mer
Boverkets byggregler

BBR definitioner

Boverkets Byggregler - definitioner

Läs mer
Boverkets byggregler

Specifik energianvändning

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år.

Läs mer
ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.