Ansvarsfull produktion

Naturliga förnyelsebara råvaror

Grundläggande är det primärt råmateriaI från sten som används för att framställa våra stenullsprodukter. Sten är en naturlig resurs som finns i stora mängder över hela världen. Varje år skapar vulkaniska aktivitet och plattförskjutningar nya reserver av denna grundsten - cirka 38.000 gånger mer än den mängd  som ROCKWOOL årligen använder.


Upcycling

I vår produktion återskapar vi varje dag vulkaniska processen att smälta om sten till fibrer. Det är en process med höga temperaturer, idealiskt för återvinning.

Vi har i årtionden arbetat med innovativa lösningar för att återvinna material. Med dagens ordval kan man säga att vi "upp-cyclar" en mängd olika material. Vi tar hand om rester och skräp från andra branscher och använder dessa som sekondär råvara i vår egen produktion.  Vi kallar det industriell symbios, och i Norden har vi under åren årligen använt 40,000-50,000 ton restprodukter från andra industrier. Som exempel kan nämnas glödskal från stålindustrin förbrukad blästringssand, stoft från cementindustrin och aska från flistillverkande kraftverk. Globalt up-cyclade ROCKWOOL mer än 800.000 ton 2015.

Produktion med fokus på kvalitet och miljö

Vår produktion omfattas av både kvalitetssäkringssystem (ISO 9001) som miljöledningssystemet (ISO 14001). Det innebär att vi hela tiden sätter nya mål för att använda resurserna mer effektivt i vår produktion. Du kan läsa miljödeklarationen (EPD) för våra produkter här

Från överskottsvärme till fjärrvärme

Vi har ett antal år dessutom återvunnit spillvärme från våra anläggningar till fjärrvärme åt de lokala samhällena intill våra fabriker.

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.