Inbyggd hållbarhet

05 februari 2018

Hållbarhet inom byggnation vinner på att mätas på konstruktionsnivå framför enskilda materialnivåer. Totalt sätt skapar vi ett hållbarare samhälle om byggnader i sin helhet lever upp till de önskade dimensioner för hållbarhet som sätts upp. Som exempel kan läsas i Brundtlandsrapporten att hållbarhet skall omfattas:

  1. Den sociala dimensionen
  2. Den miljömässiga dimensionen
  3. Den ekonomiska dimensionen

Det är först när alla dimensionerna är säkrade som vi kan prata om att en byggnad kan anses hållbar. Isoleringsprodukter från ROCKWOOL bidrar till hållbarheten i alla dimensioner. Det kallar vi inbyggd hållbarhet.

De tre hållbara dimensionerna

Ekonomiska fördelar

Byggnader representerar ett stort värde för samhället, och det finns betydande kostnader som är förknippade med att bygga hela sin livslängd. En hållbart byggande kommer att bestå av hållbara lösningar och har låga driftskostnader.

Detta bidrar isolering från ROCKWOOL med:

  • Förnybar energi dvs god isolering ger energibesparingar hela byggnadens livslängd. Vi testade isolering som har byggts upp under 50 år, och vi är stolta över att notera att isoleringen har samma kvalitet som när den installerades. Vår isolering garanterar energibesparingar hela byggnadens livslängd.
  • Låga uppvärmningskostnader:
    En bra och tät isoleringslösning är en viktig förutsättning för låg elräkningen och därmed en god totalekonomi för byggnaden under sin livstid.
  • Underhåll lösning:
    Isolering från ROCKWOOL behöver inte bytas ut - den innebär att byggnaden får lång kvalitativ livstid. Många andra lösningar som syftar till att att spara energi eller förse byggnaden med förnybar energi, behöver bytas ut flera gånger under byggnadens livslängd.

Säkerhet och inomhusmiljö

 Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, och det är viktigt att byggnader är säkra och bekväma att leva i. Isolering från ROCKWOOL bidrar på flera olika sätt :

Brandsäkerhet:
Isolering från ROCKWOOL ger bästa möjliga skydd i händelse av en brand och kan förhindra brandspridning. Det är viktigt för människor som vistas i byggnaden.
Läs mer om brandsäkerhet.

Minimera drag, kyla eller överhettning:
En tät och välisolerad byggnad är avgörande för ett bra inomhusklimat.
Läs mer om inneklimat.

Reducering av buller:
Liksom stenull blir en barriär mot eld kan den även förhindra buller. Buller eller oljud kan annars tränga in via andra rum och golv men okcså utifrån. Isolering från ROCKWOOL kan reducera buller väsentligt och skapar då ett behagligare inomhusklimat.

Luftkvalitet:
Isolering från ROCKWOOL har finska inomhusklimatmärket M1.

Vinster för miljön

Att bygga påverkar miljön mycket. 40% av den energi som används idag används i byggnader. Dessutom tillkommer även andra resurser så som avfallshantering, byggprocess, underhåll med mera. Det finns också ett ökat fokus på de kemikalier som våra byggnader innehåller.

Isolering från ROCKWOOL bidrar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom:

Låg energianvänding:
 En bra, hållbar isolering ger ett viktigt bidrag till att minska energibehovet för uppvärmning. Detta innebär att energi kan frigöras till andra delar av samhället. Energieffektiva byggnader är en viktig del av det första steget i omställningen till ett grönare samhälle.

Återvinning:
Stenull från ROCKWOOL är återvinningsbart. Stenullsisolering kan samlas in och skickas tillbaka till vår fabrik så att det kan produceras till ny isolering.

Ingen miljörisk:
 Sten brinner inte! Detta innebär att stenull, till skillnad från många andra isoleringsprodukter inte behöver tillföras flamsäkra kemikalier. Bindemedlet som tillsätts i våra produkter har syftet att säkerställa en fast och flexibel produkt och ämnet härdas i produktionen till bakelit. De flesta produkter från ROCKWOOL är testade enligt M1.