Isolering och brand

Den största skillnaden i isoleringen märks i händelse av en brand. Byggmaterial reagerar olika på höga temperaturer eller brandbelastning. Detta gäller även isolering. Som kan värderas utifrån materialets:

  • Reaktion på brand
  • Brandmotstånd

ROCKWOOL stenull erbjuder ett passivt brandskydd och tål över 1000°C utan att smälta. Bindemedlet i det yttersta skiktet försvinner vid temperaturer över 250°C, men fibrerna förblir intakta och skyddar det underliggande materialet mot ytterligare exponering av lågor och minskar därmed brandutvecklingen och spridningen.

Brandklassning av material

Den europeiska brandklassningen av materials reaktion på brand anger hur snabbt och vid vilken utsträckning en produkt bidrar eller inte bidrar till en brand eller rök och brinnande droppar.

Isoleringsmaterial måste testas för att se hur de reagerar på brand och på klassificeras sedan i en brandklass. Brandklassen måste visas i CE-märkningen och prestandadeklarationen (DoP).

Det måste framgå  hur materialet reagerar i en brand och inte vad som händer om det är täckt bakom ett skyddande skikt (t ex 2 lager av gips.) - Den så kallade slutanvändning.

Bedömning av själva materialet garanterar robusthet i de fall där konstruktionen rätt utförd eller om det uppkommit skador på konstruktionen.

Materials egenskaper vid brandpåverkan

Översikten visar EU-klasserna.

 

Materials egenskaper vid brandpåverkan
Materials egenskaper vid en brand beskriver något om hur materialet bidrar till brand, rökuteckling och eventuellt brinnande droppar.

Se fördelarna med CONLIT Brandskydd

Brandspridning
Det är stor skillnad på olika byggnadsmaterial när det gäller övertändning och hur de bidrar till brandspridning. Euroklasserna delar in materialen i klasserna A-F efter hur de reagerar vid brandpåverkan. I tillägg till dessa klasser beskrivs rökintensitet och brinnande droppar i tilläggsindex (s) och (d).

Rökintensitet
Rökintensitet testas bara i klasserna A2-D. Det finns tre intensitetsnivåer: s1, s2 och s3.

Brinnande droppar
Brinnande droppar klassificeras också i klass A2-E. Följande tre klasser används: d0, d1 och d2.

Byggnadsdelars brandmotstånd

I korthet beskriver brandmotståndet för en byggnadsdel hur länge den kan stå emot innan branden sprider sig till nästa brandcell eller mister bärigheten.

Konstruktionerna testas på olika metoder beroende på funktion av användningsområde. För avskiljande byggnadsdelar exponeras ena sidan mot ugnen för brandbelastning.

Om konstruktionen ska vara bärande och inte avskiljande testas konstruktionen från båda sidor samtidigt, till exempel en invändig bärande skiljevägg i en bostad. Konstruktioner som ska vara bärande påförs laster i testen.

Byggnadsdelen utsätts för en brandpåverkan enligt en standardkurva under testperioden och avslutas när något av kriterierna inte längre uppfylls. Konstruktionerna klassificeras med beteckningar efter hur de är testade och hur länge de givna kriterierna uppfylls, till exempel REI30.

 

Beteckningar och deras innebörd:

 

R- Lastbärande konstruktion

Konstruktionen belastas med en definierad last under hela brandtesten där man bl.a. mäter utböjning.   

 

I-Isolering

Konstruktionen ska begränsa temperaturstigningen på oexponerad sida, som maximalt får vara 140 °C i ökning av medeltemperatur eller 180 °C i enskilda punkter.   

E-Integritet

Konstruktionen tillåts inte få sprickor eller öppningar där genomträngning av varmagaser kan medföra antändning av konstruktionens oexponerade sida eller närliggande material. 

M-Mekaniskt motstånd

Konstruktionen ska klara att motstå en definierad last som faller ner från en viss höjd, samtidigt som kriterierna till R, E och/eller I uppfylls.

Konstruktionen ska klara att motstå en definierad last som faller ner från en viss höjd, samtidigt som kriterierna till R, E och/eller I uppfylls.

Tid

Respektive klass har också en tidsangivelse om hur länge konstruktionen uppfyller klassen. Tiden är i minuter: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 

Dessutom kan enskilda typer av brandprodukter även testas för: strålning (W), självstängning (C) och röktäthet (S).

Conlit är ett brandskyddssystem som är gjort gör passivt brandskydd av byggnader och baseras på stenullens goda brandegenskaper och höga smältpunkt.