Fukt och isolering

RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics

Ventilation

En familj producerar cirka 10 liter vatten om dygnet i form av ånga från tvätt, matlagning, bad och utandning. Ett bra ventilationssystem är därför nödvändigt. I bostäder ska ventilationssystemet utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Det motsvarar en luftväxling i hela byggnaden på minst 0,5 gång/timme.

Ventilationssystemet kan utformas på olika sätt (självdrag eller mekaniskt), men oavsett vad man väljer, ska frisk luft tillföras kontrollerat via friskluftskanaler – och inte genom otätheter. En balanserad ventilation gör också att värmeåtervinning av ventilationsluften blir enklare och effektivare.

Köldbryggor

Köldbryggor är områden i en konstruktion som är sämre värmeisolerade än andra. Det gör att det är risk för att det bildas kondens och mögel, eftersom de ofta har lägre ytskiktstemperatur. Köldbryggor gör också att värmeförlusterna ökar väsentligt.

Därför måste alltid hänsyn tas till köldbryggor när den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um beräknas. En isolerad regelvägg beräknas alltid med ett visst procentuellt innehåll av trä, som bland annat baseras på vilket centrumavstånd som används. Om till exempel dubbla syllar och extra mycket trä används runt dörrar och fönster måste hänsyn till detta tas i din Um-värdesberäkning.

Daggpunkt och kondens
När luft av viss temperatur och relativ fuktighet kyls kommer den relativa fuktigheten att öka eftersom varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. Om man har en yta som är kall kommer vattenånga att vid en viss temperatur kondenseras på ytan.

Temperaturen vid ytkondens kallas för luftens daggpunkt. Ju torrare luften är desto lägre blir daggpunkten. I mättad luft (100 % relativ fuktighet) sammanfaller daggpunkten med den rådande lufttemperaturen.

Ångspärr
I uppvärmda, lätta vägg- och takkonstruktioner ska en diffusionstät ångspärr monteras på isoleringens varma sida. Ångspärren ska hindra att varm och fuktig luft på grund av konvektion eller diffusion kan tränga in i olika konstruktioner.

Förutom att göra byggnaden diffusionstät gör också plastfolien byggnaden lufttät. Tjockleken på plastfolien ska vara 0,20 mm.
Man ska i så stor utsträckning som möjligt undvika att ta hål eller skarva plastfolien. I de fall detta sker, ska skarvar och hål noga tätas med tejp.

ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.