Inneklimat och isolering

Cherasco Passive House, Circularity

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Undvika drag och kyla
För att uppnå ett bra inomhusklimat och ge byggnaden hållbarhet måste klimatskalet vara så tätt som möjligt. För lite isolering i ytterväggen, tak eller golvet kommer att orsaka obehag, kall strålning och drag. Det kan också orsaka att varma, fuktig inomhusluft kondenserar på insidan av klimatskalet och ökar risken för mögel och röta.

Beräkningar
Enligt byggreglerna ska byggnader hålla ett tillfredsställande termiskt klimat.

Det termiska inomhusklimatet på soliga dagar ska stödjas genom beräkning. Detta gäller bostäder, institutioner och kontor.

För bostäder får temperaturen inomhus inte överstiga 27°C mer än 100 timmar/år, och 28°C får inte med mer än 25 timmar/år.

För icke-bostadshus sätter kunden exakta timmar. år då innertemperaturen inte överstiger 26 och 27°C.

För bostäder kan bevis baseras på förenklade beräkningar till exempel ROCKWOOL Energiprogram.

ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.