Krypgrundsbjälklag av trä

En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande värmeisolerat bjälklag, där utrymmet mellan marken och bjälklaget ventileras med uteluft genom ventilöppningar. Utrymmet mellan mark och bjälklag ska vara minst 500 mm. Det är viktigt att luftfuktigheten i krypgrunden hålls på en låg nivå så att inte golvkonstruktionen angrips av mögelskador.

Konstruktionsprincip

Krypgrundsbjälklag av trä byggs upp av:

 • Golvbeläggning
 • Bjälklag med golvbjälkar
 • Värmeisolering i ett eller flera skikt.

För att minimera risken för fuktrelaterade skador bör följande faktorer beaktas:

 • Mängd exponerat trä
 • Isolering
 • Lufttäthet

Genom att placera ett isoleringsskikt på undersidan av bjälklaget minimeras andelen trä som exponeras mot den fuktiga krypgrundsluften. Träet hamnar i en högre temperatur och motsvarande lägre relativ fuktighet. Isoleringen gör att värmeförlusterna från byggnaden reduceras men samtidigt blir krypgrunden kallare och därmed ökar risken för kondens.

Utöver isoleringen är det också viktigt att konstruktionen är lufttät så att inte dålig luft från krypgrunden kommer in i huset. Om konstruktionen är lufttät kan inte heller varm, fuktig inomhusluft passera genom konstruktionen med risk för kondensation Lufttäthet åstadkommes enklast med plastfolie i bjälklaget samt noggrant utförda genomföringar för installationer.

Vägledning till isolering av krypgrund av trä

Träbjälklaget kan platsbyggas eller bestå av fabrikstillverkade element. Till bjälklagtet används bjälkar av t.ex. konstruktionsvirke, limträ, eller lättbalkar. På grundmuren monteras en syll som golvbjälkarna läggs upp på, anslutningen mellan syll och grundmur tätas med syllremsa. Mellan bjälkarna isoleras hela utrymmet med ROCKWOOL FLEXIBATTS. På konstruktionens insida monteras kan en ångspärr av 0,2 mm åldringsbeständig plastfolie. Platsfolien monteras med 200 mm överlapp så att lufttäta skarvar erhålles och direkt mot såväl isolering och de bärande golvbjälkarna.

Anslutning mot ytterväggar och genomgående innerväggar utförs så att hela bjälklaget blir lufttätt och radonsäkert. Normalt erfordras inte vindskydd på isoleringens undersida. Om vindskydd används skall den bestå av diffusionsöppen board, papp e dyl. Detta underlättar i så fall isoleringens förankring, vilken annars i enklaste fall kan bestå av galvaniserat trådnät.

Krypgrundsbjälklag av trä

Golv

 1. Ångspärr
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS / Golvbjälkar
 3. ROCKWOOL Väggbord / ROCKWOOL Skalmursskiva
 4. Sylltätning
 5. Ventilation
 6. Plastfolie

Ångspärr

Ångspärren monteras över hela golvet och förhindrar varm fuktig luft från det uppvärmda rummet att passera ner i golvkonstruktionen. Därmed undviks skadliga kondensproblem i bjälkarna. Samtidigt skapar ångspärren lufttäthet i konstruktionen och unken luft från krypgrunden hindras tränga in i byggnaden. Ångspärren monteras med minst 200 mm överlapp och lufttäta skarvar. Anslutningar mot yttervägg och genomgående skiljeväggar ska också utföras lufttäta.

Obs ! I ouppvärmda eller tidvis uppvärmda lokaler t.ex. sommarstugor ersätts ångspärren med ett vindtätt skikt in mot rummet

Placering av ångspärren

 1. Ångspärr

Värmeisolering

Följande U-värde är vägledande och används vid projektering av utekuftsventilerad krypgrund av trä.

U-värden (W/m2K)

 

Isolertjocklek A145A170A195 A220A265A290A315
B 0 0,26 0,22 0,20 0,18 0,15  0,14 0,13

B 20

0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12
B 50 0,18  0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11

 

A: Isoleringstjocklek mellan golvbjälkarna

B: Obruten isoleringstjocklek under golvbälkarna

Produkter

Krypgrundsbjälklag av trä