Isolering av mellanbjälklag av betong

Byggnader uppdelas i våningsplan genom våningsbjälklag. Det ställs förutom krav på bärförmåga också krav på ljud- och brandtekniska egenskaper. Bjälklagskonstruktioner med ROCKWOOL stenullsprodukter uppfyller alla dessa krav. För lätta våningsbjälklag, vanligtvis av trä, blir det ofta nödvändigt med både flytande golv och nedpendlat undertak för att kunna uppfylla de högre kraven, speciellt beträffande ljudreduktion och stegljudsdämpning.

Konstruktionsprincip

Våningsbjälklag av lättbetong eller betong ger p g a den högre egenvikten bättre ljudisolering än motsvarande träbjälklag. På våningsbjälklagets översida isoleras med ROCKWOOL Stegljudsskiva, FLEXIBATTS mellan golvreglar eller 80 mm överbetong på ROCKWOOL Stegljudsskiva. På undersidan kompletteras med FLEXIBATTS, som monteras i pendelhängt undertak. Golv och undertakskonstruktionen utförs enl tillverkarens anvisningar.

ROCKWOOL Stegljudsskiva har hög densitet och är dessutom mycket dimensions- och tryckstabila. FLEXIBATTS är lätta att montera och p.g.a. elasticiteten har de bättre utfyllnadsegenskaper än konventionella mineralullsskivor. I vissa fall exponeras våningsbjälklagets undersida mot ytterluft. Det kan gälla utkragade bjälklag, öppna passager eller portgångar. Då krävs normalt en fuktteknisk beräkning för att kunna bedöma risken för kondensutfällning på betongbjälklaget. Tilläggsisolering av äldre konstruktioner utförs i princip som vid nybyggnad.

Gjutna våningsbjälklag

Vid platsgjutna betongbjälklag kan isoleringen med fördel motgjutas, varvid fullgod infästning erhålles. Markskiva Industri utläggs då i förband med täta skarvar på uppstämpad valvform. Noggrant utförda täta skarvar mellan skivorna minskar risken för läckage av betongslam.

Konstruktionsuppbyggnad

 1. 22 mm spånskiva
 2. ROCKWOOL Stegljudsskiva
 3. Betong
 4. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Läkt
 6. 2x13 mm gipsskivor

Mellanbjälklag: Generellt

Mellanbjälklag som gränsar mot andra bostäder måste uppfylla krav på brandmotstånd och ljudreduktion. Genom att isolera ordentligt tillsammans med förbättrade konstruktionslösningar som flytande golv och nedhängda undertak löses detta på ett enkelt sätt.

Ljudvärden för olika lösningar:

Baskonstruktion

 • Luftljud R'w dB: 38-41
 • Stegljud L'n, w dB: 80-83

 

Flytande golv med 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

 • Luftljud R'w dB: 50-55
 • Stegljud L'n, w dB: 58-63

 

Flytande golv med 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva och undertak

 • Luftljud R'w dB: 57-61
 • Stegljud L'n, w dB: 53-49

Mellanbjälklag och flytande golv

På bjälklaget monteras ett spånskivegolv och därefter läggs ROCKWOOL Stegljudsskiva omlott och tätt intill varandra med den glasfiberbelagda sidan uppåt. Vid väggar och dörrar samt under tung inredning läggs en 50-100 mm regel som understöttning.

På det flytande skiktet läggs tryckfördelande skivor som limmas i not och spont. Mot väggarna lämnas en ca 10 mm bred fog som tätas med elastisk fogmassa. Avjämningsmassa av betong kan också användas som tryckfördelande skikt ovanpå stegljudsskivan.

Lösningar med flytande golv:

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • 22 mm spånskiva
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • Avjämningsmassa
 • Fiberduk
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Fogar

Fogar utförs kraftöverförande, d v s med t ex fjäder och not. Fogkanten förstärks med extra armering i undersidan på var sida av fogen.

 

Ljudsisolering av mellanbjälklag av betong

Genom att isolera mellanbjälklaget förbättras luftljudsisoleringen mellan de olika våningarna. I enfamiljshus där det ska vara en hyresgäst i undervåningen och i horisontellt delade bostadshus ställs krav på dämpning av både steg- och luftljud. Tunga mellanbjälklag har som regel goda luftljudsvärden men måste ofta förbättras på grund av stegljud.

Den ljudreduktion och den stegljudsnivå som uppnås i tunga mellanbjälklag beror på flera faktorer.

 • Vikten på våningsbjälklaget
 • Om det är flytande golv på ovansidan och/eller nedhängt undertak på över- resp. undersidan avvåningsbjälklaget.

I flytande golvkonstruktioner uppbyggd av Markskiva Industri kommer stenullen att hindra en fast förbindelse till det bärande bjälklaget och därmed fungera stegljudsdämpande. Ett alternativ är att bygga ett nedhängt undertak för att bryta den fasta förbindelsen mellan golv och tak. Det nedhängande taket isoleras med ett ljudabsorberande material, t ex FLEXIBATTS som är formfast och bra utfyllnadsförmåga. Det är viktigt att alla skarvar vid anslutna byggnadsdelar tätas med fogmassa.

Anslutningsdetaljer

De tunga våningsbjälklagens skarvar mot yttervägg och mellanvägg har avgörande betydelse på våningsbjälklagens luftljudsisolering. Var uppmärksam så att våningsbjälklagens luftljudsisolering beaktas när tekniska installationer dras

genom våningsbjälklaget. De tekniska installationerna kan ljudisoleras med ROCKWOOL Rörskål eller omslutas med FLEXIBATTS mellan stomme av läkt och beklädas med gipsskivor.

Tungt våningsbjälklag/tung yttervägg

Vid några tillfällen kan flanktransmissionen i tunga ytterväggar vara så stor att sammankopplingen med det tunga våningsbjälklagets luftljudsisolering påverkas väsentligt. I betongelement sker flanktransmission normalt endast i innerväggen

då det ofta inte är sammangjutet mellan ytter- och innervägg. Det är mycket viktigt att skarvar mellan tunga våningsbjälklag och tunga ytterväggar utförs täta. Skarven skall normalt gjutas. Om ett tungt våningsbjälklag inte är sammangjutet med ytterväggen skall undergjutningen utföras omsorgsfullt så att alla hål är helt utfyllda.

 1. ROCKWOOL Hardrock ElementBatts
 2. ROCKWOOL syllremsa
 3. Undergjutning
 4. Fogmassa
 5. 22 mm spånskiva
 6. ROCKWOOL Stegljudskiva
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Gipsskiva
 9. Betongdäck
 10. RockTät Fogmassa
 11. ROCKWOOL Roxremsa
 12. ROCKWOOL Hardrock ElementBatts

Tungt våningsbjälklag / lätt yttervägg

Där tungt våningsbjälklag går helt ut genom den lätta ytterväggen och avslutas med altaner o dyl. monteras normalt ett 30 - 50 mm värmeisoleringsskikt på bjälklagets kant. Isoleringen skall anbringas nära fasadens yttersida. Mellan de tunga våningsbjälklagen och altanen får det inte vara fast förbindelse. Då kan stegljud transmitteras från altanen via våningsbjälklaget till det underliggande rummet. Altanplattan skall läggas på gummiklossar eller förses med stegljudsdämpande beläggning. När tunga våningsbjälklag delvis dras ut i ytterväggen skall de dras ut så långt att det skapas tillfredställande täthet iskarvarna. Fogtjockleken mellan det tunga våningsbjälklaget och den lätta ytterväggen bör inte överstiga 20 mm. Fogdjupet skall vara minst 100 mm. Fogarna skall drevas täta med ROCKWOOL Roxremsa och förseglas med fogmassa.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. ROCKWOOL Roxremsa
 3. Fogmassa
 4. 22 mm spånskiva
 5. ROCKWOOL Stegljudskiva
 6. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 7. Gipsskiva
 8. Betongdäck
 9. Rocktät Fogmassa
 10. ROCKWOOL Roxremsa
 11. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 12. ROCKWOOL FLEXIBATTS

 

Tungt våningsbjälklag/lätt skiljevägg

När det används lätt skiljevägg på tungt våningsbjälklag är det mycket viktigt att skarvarna är täta. Då flanktransmission via skiljevägg kommer att sätta ned luftljudsisoleringen på den lätta skiljeväggen använder man ofta flytande golv som avbryts med fogar under den lätta skiljeväggen. Flytande golv av betong bör avbrytas med fogar där vägg med luftljudsisolering > R'w = 40 dB placeras. Fogarna mellan flytande golv och skiljevägg skall ställas på Syllremsa och förseglas med fogmassa. Mellan undersida av våningsbjälklaget och skiljevägg utfylles det också med Syllremsa och förseglas därefter med fogmassa. Används vägg med luftljudsisolering > R'w = 40 dB bör ett hängande undertak användas.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Rocktät Fogmassa
 3. ROCKWOOL Markskiva
 4. ROCKWOOL Syllremsa
 5. Flytande golv
 6. Betongdäck
 7. ROCKWOOL Syllremsa
 8. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 9. Skiljevägg
 10. Fogmassa

 

Konstruktionslösningar

Konstruktionslösning 1 - Mellanbjälklag av betong

Brand

REI 60

Brandteknisk vägledning 30 

Luftljud

Rw = 53 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium. 

Stegljud

Ln,w = 81 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

1. 160 mm armerad betong

Konstruktionslösning 2 - Mellanbjälklag av betong

Brand
REI 60
Brandteknisk vägledning 30 

Luftljud
Rw = 58 dB
ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.   

Stegljud
Ln,w = 52 dB
ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

Mellanbjälklag av betong

 1. 22 mm spånskiv
 2. 20 mm ROCKWOOL Stegljudskiva
 3. 160 mm armerad betong

Konstruktionslösning 4 - Mellanbjälklag av betong

Brand

REI 60

Brandteknisk vägledning 30

Luftljud

Rw = 60 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

Stegljud

Ln,w = 56 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

 1. 22 mm spånskiva
 2. 45 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. 45 x 45 mm reglar cc 600 mm lagda på gummiklossar
 4. 160 mm armerad betong

Konstruktionslösning 5 - Mellanbjälklag av betong

Brand

REI 60

Brandteknisk vägledning 30

Luftljud

Rw = 72 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

Stegljud

Ln,w = 46 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

 1. 160 mm armerad betong
 2. Primärprofil
 3. Sekundärprofil 45 mm
 4. 45 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. 2 x 13 mm gipsskiva

Konstruktionslösning 6 - Mellanbjälklag av betong

Brand

REI 60

Brandteknisk vägledning 30

Luftljud

Rw = 61 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

 1. 80 mm armerad betong 50 mm
 2. ROCKWOOL Markskiva Industri
 3. 160 mm armerad betong

Konstruktionslösningar 7 - Mellanbjälklag av betong

Brand

REI 60

Brandteknisk vägledning 30

Luftljud

Rw = 69 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.

Stegljud

Ln,w = 42 dB

ROCKWOOL International Ljudlaboratorium.     

 1. 22 mm spånskiva
 2. ROCKWOOL Stegljudsskiva
 3. 160 mm armerad betong
 4. 45 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Nedhängande reglar
 6. 2 x 13 mm gipsskivor

Produkter

Isolering av mellanbjälklag av betong