Isolering av mellanbjälklag av trä

Byggnader uppdelas i våningsplan genom våningsbjälklag. Det ställs förutom krav på bärförmåga också krav på ljud- och brandtekniska egenskaper. Bjälklagskonstruktioner med ROCKWOOL stenullsprodukter uppfyller alla dessa krav. För lätta våningsbjälklag, vanligtvis av trä, blir det ofta nödvändigt med både flytande golv och nedpendlat undertak för att kunna uppfylla de högre kraven, speciellt beträffande ljudreduktion och stegljudsdämpning.

Konstruktionsprincip

Träbjälklaget kan byggas på plats eller bestå av fabrikstillverkade element. Ovanpå detta läggs ett flytande golv med ROCKWOOL Stegljudskiva och golvspånskiva. Bjälkarna kan vara av limträ, lättbalkar eller massiva träbjälkar. Mellan bjälkarna isoleras man med FLEXIBATTS som fyller ut helt mot bjälkarna. Isoleringen skall fästas brandsäkert, vilket även gäller för det nerpendlade undertaket med FLEXIBATTS. Golv och undertakkonstruktionen utförs enl tillverkarens anvisning.

ROCKWOOL Stegljudskiva har hög densitet och mycket dimensions- och tryckstabil. Även FLEXIBATTS är lätta att montera och p.g.a den flexibla kanten har den bättre utfyllnadsegenskaper än konventionella mineralullsskivor. I vissa fall exponeras våningsbjälklagets undersida mot ytterluft. Det kan gälla utkragade bjälklag, öppna passager eller portgångar. Dessa fall kan kräva fukttekniska beräkningar samt en ångspärr på isoleringens varma sida.

Konstruktionsprincip

 1. Spånskiva 22 mm
 2. ROCKWOOL Stegljudsskiva
 3. Spånskiva 22 mm
 4. Träbjälkar cc 600 mm
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS 95 mm brandsäker infästn
 6. Beklädnadsskiva
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS 45 mm brandsäker infästn
 8. Beklädnadsskiva

Ljudisolering av mellanbjälklag av trä

Den ljudreduktion och den stegljudsnivå som uppnås i mellanbjälklag beror på flera olika faktorer bl.a. golvbeläggningens, tak på undersidan av bjälklaget, tekniska installationer och bjälklagens totala vikt.

Isoleringens funktion i samband med ljudreduktionen är först och främst för att reducera den akustiska förbindelsen mellan golv och tak. Detta hindrar att ljudtrycket i hålrummet blir större. För att dämpa resonansljuden i hålrummet skall hålrummet isoleras med ett ljudabsorberande material, t ex ROCKWOOL FLEXIBATTS. Ljudreduktionen i isoleringen har betydelse vid eventuellt läckage i golv och tak. FLEXIBATTS är formfast och har mycket bra utfyllnadsförmåga. Det är viktigt att alla skarvar vid anslutande byggnadsdelar är fyllda med fogmassa.

Flytande golv

Stegljudsnivån mellan våningarna reduceras genom att ett flytande golv med ROCKWOOL Stegljudskiva byggs upp.

Vägledning till flytande golv

På golvbjälkarna läggs en spånskiva som undergolv. På undergolvet läggs ROCKWOOL Stegljudskiva i förband och tätt intill varandra med den glasfiberbelagda sidan uppåt. Vid anslutande väggar och dörrar eller under fast tunga inredningar läggs en 50-100 mm regel för att förhindra nedsjunkning av golvet. Regeln bör vara 1-2 mm tunnare än stegljudskivan. Mot väggarna lämnas en ca 10 mm bred fog som tätas med elastisk fogmassa.

Flytande golv byggs över undergolv med

 1. Golvbeläggning
 2. Underlagsmaterial
 3. 22 mm spånskiva
 4. ROCKWOOL Stegljudsskiva

Mellanbjälklag och flytande golv

På bjälklaget monteras ett spånskivegolv och därefter läggs ROCKWOOL Stegljudsskiva omlott och tätt intill varandra med den glasfiberbelagda sidan uppåt. Vid väggar och dörrar samt under tung inredning läggs en 50-100 mm regel som understöttning.

På det flytande skiktet läggs tryckfördelande skivor som limmas i not och spont. Mot väggarna lämnas en ca 10 mm bred fog som tätas med elastisk fogmassa. Avjämningsmassa av betong kan också användas som tryckfördelande skikt ovanpå stegljudsskivan.

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • 22 mm spånskiva
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

 

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • Avjämningsmassa
 • Fiberduk
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Produkter

Isolering av mellanbjälklag av trä