En platta på mark

En platta på mark är en golvkonstruktion som anläggs i direkt anslutning mot marken.

Markisolering - Tjälisolering

Vid grundläggning på mark där risken för tjällyftning är stor, ska marken vid utåtgående hörn isoleras genom utläggning av ROCKWOOL Markskiva. Genom att isolera marken utmed sockeln minskas värmeförlusterna genom betongplattan.

 

Markisoleringen läggs horisontellt ut från grundkonstruktionen runt hela byggnaden. I hörn ökas bredden enligt skissen ovan. Tjocklekar och utkragningslängd för olika klimatzoner framgår av tabellen nedan.

Klimatzon12345678
Isolertjocklek (mm) 50 50 70 100 100 150 170 180
Utkragningslängd,
b (mm)
600 800 1000 1200 1500 2000 2200 2400
Ökning vid hörn,
B (mm)
600 600 600 600 600 600 600 600

Klicka här för att se tjäldjupskarta över Sverige med Klimatzoner

Vägledning til isolering av platta på mark

Under betongplattan isoleras med ROCKWOOL Markskiva. Det kapillärbrytande skiktet består normalt av tvättad makadam, 8-16 mm, som ska vara minst 150 mm tjockt. Sockel eller kantbalk ska alltid isoleras, för att undvika värmeförluster genom kondens och hög relativ fuktighet i betongplattan.

U-värde (W/m2K) - Mark av sand/grus
Isoleringstjocklek med ROCKWOOL Markskiva
200 250 300 350 400
0,14 0,12 0,10 0,09 0,08

U-värde för en platta på mark beror bl.a. på betongplattans och kantbalkens dimensioner. För exakt U-värde använd vårt Energiberäkningsprogram.

Mark och källare - Tilläggsisolering av sockel

Produkt för tilläggsisolering:

ROCKWOOL Markskiva λ 37

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Konstruktionsbeskrivning:

Vertikalt isoleras till ett djup av 60 cm under jord.

Horisontellt isoleras 60 cm ut från grunden.

Montering:

Kan fästas med vanligt kakelfix eller med isolerhållare.

Notera:

Utjämning av mycket grova och ojämna ytor kan lösas genom att mjuk isolering läggs ut på ytorna. Här kan till exempel 45 mm FLEXIBATTS användas. I exemplen nedan har man monterat utvändig isolering på sockeln till ett djup av 60 cm mätt från marknivå och nedåt. I vissa situationer kan man komplettera med en horisontell isolering över dräneringen, upp till 60 cm ut från betongsockeln.

 

Isoleringen måste kombineras med dränering på utsidan t.ex. grus. Dräneringen ska säkerställa att vatten inte leder till vattentryck mot sockeln/grunden. Isolering av sockeln bör kombineras med dräneringsrör.

 

Om inte sockelisoleringen utförs som en del av en utvändig tilläggsisolering av fasaden, ska den tillslutas upptill med en avslutande plåtbleck för att förhindra vatten från att rinna ner bakom isoleringen.

 

Använd inte markduk som innehåller oljelösande tensider (t.ex. non-woven) som kan förstöra isoleringens fuktavvisande egenskaper.

Sockelisoleringen kan avslutas över markytan med lämplig fasadpanel.

Obs! Om puts används på sockeln bör putsskiva användas (levereras av putsleverantör). Besparingarna i tabellen nedan kan tillämpas endast för fundament av betong, betongplatta och endast om det inte finns isolering som bryter köldbryggan mellan bjälklag och sockel.

Multiplicera omkretsen på sockeln med värdet för “Spara” för att få fram total besparing.

 Ny isolering i konstruktionen
 200 mm vertikalt
+ 100 mm horisontellt
200 mm
vertikalt
100 mm
vertikalt
VäggtypGrundBjälklagIsolering
av betong-
plattan
Köld
brygge-
isolering
Linjär
värme-
förlust

(W/mK)
Linjär
värme-
förlust

(W/mK)
Spara
(kWh/m)
Linjär
värme-
förlust

(W/mK)
Spara
(kWh/m)
Linjär
värme-
förlust

(W/mK)
Spara
(kWh/m)
Träregelvägg Betong, massiv U ≥ 0,30 Nej Nej 0,750 0,240 46        
Träregelvägg Betong, massiv U ≥ 0,20 75 mm Nej 0,210 0,090 11        
Tegel Betong, massiv U ≥ 0,30 Nej Nej 0,830 0,344 43        
Tegel Betong, massiv U ≥ 0,20 75 mm Nej 0,390 0,205 17        
Betong Betong, massiv U ≥ 0,30 Nej Nej 0,950 0,373 52 0,403 49 0,448 45
Betong Betong, massiv U ≥ 0,20 75 mm Nej 0,580 0,284 26 0,301 25 0,328 22

Konstruktion:

Grunden är gjuten av oarmerad betong med värmeledningsförmåga på 2,0 W/mK. Isolering över betongplattan har en värmeledningsförmåga på högst 0,40 W/mK.

Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för Mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Produkter

En platta på mark

ROCKWOOL stenull kan användas för många olika bjälklag, och bidrar till den termiska ljudisoleringen för alla byggnader.