HARDROCK Energy Systemtak

Nya tider, nya krav, nya lösningar

Kraven för platta tak skärps år för år. Inte minst när det gäller energieffektiva lösningar som ska ta hänsyn till att ökad isoleringstjocklek resulterar i ökad belastning och annorlunda konstruktionslösningar, exempelvis i samband med genomföringar, skarvar och takavgränsningar.

Utvecklingen ställer högre krav på den utvändiga takisoleringen Det är därför viktigare än någonsin att man fokuserar på att välja taklösningar som:

 • Isolerar maximalt vid minsta möjliga isoleringstjocklek
 • Är anpassade specifikt till den aktuella takkonstruktionen, exempelvis betong eller ståltak.
 • Uppfyller alla krav på brandmotstånd.
 • Säkrar effektiv avrinning.

Totalkvalitet

Hos ROCKWOOL är vi övertygade om att bara de lösningar, som totalt sett uppfyller alla kraven på ett enkelt och entydigt sätt effektivt kan garantera totalkvaliteten för platta tak. Därför introducerar vi nu:

HardRock Energy Systemtak är i verkligheten två olika system, speciellt utvecklade för ändamålet: Betong- respektive ståltak. Denna princip säkrartotalkvaliteten, samtidigt som den har:

 • Marknadens bästa isoleringsförmåga=reducerade isoleringstjocklekar eller större energibesparing. .
 • Bättre totalekonomi 
  – Lägre taksarg
  – Kortare beslag och skruvar i samband med fastsättning
 • Miljöpall.
 • Högt brandmotstånd.
 • Effektivt, tryckhållfast ytlager.
 • Effektiv utläggning ochanpassning.

Systemlösningar är framtiden

Därför har vi utvecklat HardRock Systemtak.

HardRock Energy Systemtak består i princip av 3 produkter:

HardRock Energy (topplatta)

Toppskiktet i ROCKWOOL HardRock Energy Systemtak är uppbyggd efter ”dual density” principen.

– en hård toppskiva, där den översta delen av plattan har en mycket högre densitet änden nedersta delen. På så sättgaranteras både tramphållfasthet och hög isoleringsförmåga.

Tekniska egenskaper:

λ 36 Punktstyrka > 500 N

TYtkompression > 30 kN/m2

Som underlagsskiva används

 • Betongunderlag ENERGY - eller
 • Stålunderlag ENERGY

Till systemet kan vi dessutom leverera ROCKWOOL Kilsystem och fuktspärr.

Systemtak betong

Systemtak stål

När isoleringstjockleken minimeras, minskar kostnaderna

När man använder HardRock Energy Systemtak, kan isoleringstjockleken reduceras med ca 8 % – vanligt för bostäder.

 • Använda kortare skruv.
 • Använda lägre sarg tilltakljuskupoler.
 • Använda lägre murkrön.
 • Få en snabbare och lättareutläggning och hantering.
 • Hantera färre pallar.

Byggnadens utformning får betydelse för isoleringstjockleken

Men för att byggnaden ska kunna nå de kraven i BBR är det viktigt att man isolerar den väl. Genom välisolerade konstruktioner gör man stora vinster både när det handlar om att värna om miljön och att sänka energikostnaderna.

Den ekonomiskt optimala isolertjockleken är beroende av flera olika faktorer. Typen av energikälla som installeras, olika klimatförhållanden och byggnadens utformning har storinverkan på vilken isoleringstjocklek som ska väljas. Kom ihåg att det är alltid byggnadens totala energibehov som är avgörande.

Vilket väderstreck merparten av fönsterytan är riktad mot har betydelse för hur mycket isolering som krävs.

Konkreta lösningar vid isoerling av platta/låglutandet tak

På följande sidor kan du se vilka konkreta konstruktionslösningar med HardRock Energy vi rekommenderar när takets fall är inbyggt i takkonstruktionen.

Om det inte finns ett konstrueratfall, måste detta göras när den utvändiga takisoleringen monteras. Även här används HardRock Energy Systemtak.

Som toppskikt används ROCKWOOL HardRock Taksystem, medan underlagsplattorna är precis samma som när takkonstruktionen redan har ett inbyggt fall: ROCKWOOL Betongunderlagsskiva Energy och Stålunderlagsskiva Energy.

Exempel med ROCKWOOL kilsystem på betongtak och med ROCKWOOL kilsystem på ståltak.

Kontakta din lokala ROCKWOOL konsult för mer upplysningar, beräkningar etc.

Nybyggnation Betongunderlag

 

Nybyggnation Stålunderlag

Renovering och tilläggsisolering

- blir en ännu bättre affär med HardRock Energy

Den höga isoleringsförmågan och möjligheten att reducera isoleringstjockleken gör systemet till ett utmärkt val.

Det lönar sig nästan alltid att tilläggsisolera när taket ska renoveras:

 • Du kan uppfylla energikraven.
 • Energibesparing.
 • Byggnaden stiger i värde.
 • Byggnadens livslängdförlängs.
 • Bättre miljö – mindre CO2-utsläpp..

Om man konstruerar ett fall på taket i samband med renoveringen, minimera man dessutom risken för fukt- och vattenskador på grund av vattensamlingar.

Bra för miljön

Visste du? 

Om du renoverar och tilläggsisolerar 115 m2 tak, så att U-värdet reduceras från U=0,58* till U=0,15, minskar du CO2-utsläppet med 1 ton per år.

* U=0,58 motsvarar ett betongtak med 60 mm isolering

Här är 6 lösningar med tilläggsisolering som uppfyller kraven

Översikt över lösningar med HardRock Energy Systemtak

Brandskyddet är inbyggt i HardRock Energy

HardRock Energy reducerar risken för brandspridning och följdskador.

Den viktigaste anledningen att skydda en byggnad mot eldsvåda är att förhindra eventuellt brand att spridas. Brandutveckling i taket kan vara kritisk, och det är därför helt avgörande att man från början väljeren takisolering som kan bidra till att förhindra utvecklingen av en katastrofbrand.

Vid en eldsvåda kan smält material rinna eller droppa ner i byggnaden. Detta kan både påskynda branden och skapa stora problem för brandmännen.

När du väljer en lösning med ROCKWOOL HardRock Energy Systemtak har du valt marknadens bästa brandskydd– och en optimal värdesäkring av byggnader och produktion etc. Därmed minimeras risken för en rad följdskador om olyckan skulle vara framme:

 • Långvariga produktionsluckor och avbrott i avancerad produktionsutrustning.
 • Förlust av lager och värdefulla råvaror med lång leveranstid.
 • Kollaps och krasch av IT-installationer.
 • Förlust av kunder och marknadsandelar.
 • Uppsägning av medarbetareunder en kortare eller längre period.

HardRock Energy är det enklaste och säkraste sättet att uppfylla alla brandkrav i BR och TF för den generella icke-bärande takkonstruktionen, förutsatt att taktäckningen är av klass BROOF (t2) (klass T taktäckning). Vid lösningar med brännbar takisolering ställs en rad extra krav.

Produkter

HARDROCK Energy Systemtak