Isolering av innervägg av trä och stål

Innerväggar eller mellanväggar är de väggar som skapar separata rum i en byggnad. ROCKWOOL stenullsisolering med dess höga densitet och fiberstruktur minskar signifikant ljud, vilket förbättrar både komfort och avskildhet.

Konstruktionsprincip

Lätta, avskiljande väggar kan konstrueras med enkelt eller dubbelt regelverk med stål- eller träreglar och med beklädnad av t.ex. gips- eller träbaserade skivor. Till lägenhetsskiljande väggar används dubbelt regelverk, för att uppnå en bra ljudisolering mellan lägenheter. Från ljudisoleringssynpunkt är det viktigt att anslutningar är tätade. Redan mindre otätheter kan ge en märkbar minskning av ljudreduktionen.

Val av isoleringsmaterial

Till lätta, avskiljande väggar med träreglar används ROCKWOOL FLEXIBATTS. Isolermaterialet kommer att med 5-10 mm övermått spännas fast

mellan träreglarna, vilket ger både täthet gentemot ljudgenomgång och en brandteknisk fasthållning av isoleringsmaterialet, om skivbeklädnaden brinner bort.

Enkel innervägg av trä

 

 

Dubbel innervägg av trä

Dubbel innervägg av stål

 

 

 

 

Brandisolering av innervägger av trä och stål

Det är särskilt viktigt för lätta avskiljande väggar att isoleringsmaterialet ger största möjliga brandskydd, när väggarna används som brandcellsskiljande väggar. ROCKWOOL stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial, som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta.

Ett obrännbart isoleringsmaterial med hög smältpunkt är även lämpligt att använda i brandskyddande konstruktioner av följande skäl:

 1. det ökar inte brandbelastningen
 2. det bibehåller isoleringsförmågan vid brand
 3. det avger inte rök och giftiga gaser vid brand
 4. Vid brand skyddar ROCKWOOL stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar.

Bärförmåga (R)

ROCKWOOL skyddar sidorna på reglarna så att de endast exponeras av branden mot kortsidan. Det betyder att bärförmågan upprätthålls under en längre tid.

Under brandförloppet skyddar ROCKWOOL stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar. Lätta skiljeväggar kan vara både bärande och brandavskiljande. Det ställs olika brandkrav beroende vilken funktion skiljeväggen ska ha i byggnaden.

Täthet (E)

ROCKWOOL stenull reducerar temperaturökning på oexponerad sida, därmed tar det längre tid innan branden kan spridas vidare.

Isolering (I)

ROCKWOOL stenull begränsar temperaturstigningen på den oexponerade sidan.

Ljudisolering av innervägger av trä och stål

Den ljudreduktion som uppnås t ex genom en lätt skivbeklädd vägg är avhängig av flera faktorer:

 • skivbeklädnadens egenskaper.
 • det inbördes avståndet mellan skivorna.
 • om det är kontakt mellan skivorna via reglar eller om skivorna står skilda från varandra.
 • om hålrummet är oisolerat eller isolerat med ROCKWOOL stenull.

Isoleringens funktion är först och främst att reducera den akustiska förbindelsen med ytskikten och därmed hindra att ljudtrycket i hålrummet blir större. För att dämpa resonansljudet i mellanrummet skall hålrummet isoleras med ett ljudabsorberande material som FlexiBatts. Ljudreduktionen i isoleringen har betydelse vid ev läckage i ytbeklädnaden. FlexiBatts är formstabil med stor utfyllnadsförmåga. Generellt rekommenderas att foga skarvarna vid vägg-, tak- och golvanslutningar.

Oisolerad vägg

Oisolerad vägg

Lägenhetsskiljande vägg utföres alltid med dubbelt avskiljda regelverk

Isoleringens betydelse framgår tydligt av nedanstående mätningar.

Luftljud (R´w)

Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med: 

Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium 

R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Anpassningsfaktor (C)

C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Ljudreduktion

1 dB - En ändring som är så stor att den kan märkas

3 dB - En väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %

6 dB - Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %

10 dB -Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %

Skarvdetaljer

Där det ställs stora krav på ljudisolering för en skiljevägg skall flanktransmissionen genom de anslutande byggnadsdelarna golv, väggar och tak brytas. Man skall också vara uppmärksam på att elinstallationer och rörgenomföringar försämrar väggens ljudisolering.

Mellanvägg/betongbjälklag

Vid ojämna kontaktytor skall grader och förhöjningar tas bort och gropar skall fyllas ut med Roxremsa för uppsättning av stålreglar eller träreglar. Vid vägg med luftljudsisolering på R'w = 44 dB eller mera bör det alltid förseglas med fogmassa. Detta rekommenderas också vid vägg för mindre ljudisolering när anslutningsytan är ojämn.

Mellanvägg / flytande golv

Fogarna mellan mellanvägg och flytande golv av betong skall utfyllas med Roxremsa och förseglas med fogmassa. Golvet bör avbrytas med en fog om vägg med luftljudsisolering större än R'w = 40 dB monteras.

Extravägg 

Existerande mellanvägg kan förbättras ljudmässigt med hjälp av extravägg. Förbättringen är beroende av den existerande mellanväggens ljudisolering och med risk för flanktransmission. Extraväggen kan byggas upp av stål eller träreglar.

Extraväggen skall sättas upp utan fast förbindelse till existerande vägg och med förankring till anslutande vägg, golv och tak. Hålrummet isoleras med minimum 45 mm FlexiBatts och bekläds med 2 lager 13 mm gipsskivor. De angränsande fogarna förseglas med plastisk fogmassa.

Konstruktionsexempel

Stålregelvägg, ej bärande - Exempel 1

Uppbyggnad

 1. 45 mm stålreglar cc 600
 2. 13 mm gips på varje sida
 3. 45 mm ROCKWOOL Stålregelskiva 

Brand 
EI 30

Ljud 
R'w = 36 dB

 

Stålregelvägg, ej bärande - Exempel 2

Uppbyggnad

 1. 95 mm stålreglar cc 600
 2. 13 mm gipsskiva på varje sida
 3. 95 mm ROCKWOOL Stålregelskiva 

Brand 
EI 30 

Ljud 
R'w = 38 dB

 

Stålregelvägg, ej bärande - Exempel 3

Uppbyggnad

 1. 13 mm gipsskiva på varje sida
 2. 13 mm gipsskiva på varje sida
 3. 70 mm växlade stålreglar cc 600
 4. 95 mm ROCKWOOL Stålregelskiva

Brand 
EI 60

 

Ljud 
R'w = 52 dB

Träregelvägg, ej bärande - exempel 1

Uppbyggnad

 1. 45 mm träreglar cc 600
 2. 13 mm gipsskiva
 3. 45 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS

Brand 
EI 30 Ljud R'w = 30 dB

 

Träregelvägg, ej bärande - Exempel 2

Uppbyggnad

 1. 95 mm träreglar cc 600
 2. 13 mm gipsskiva
 3. 95 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS

Brand
EI 30 Ljud R'w = 35 dB

 

Träregelvägg, ej bärande - Exempel 3

Uppbyggnad

 1. 70 mm träreglar cc 600 2.
 2. 2*13 mm gipsskiva på varje sida
 3. 2*70 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS

Brand 
EI 60 Ljud R'w = 55 dB

Generellt om isolering av innerväggar

Generellt

Innerväggar kan byggas upp som enkelt eller dubbelt regelverk med stål- eller träreglar. Normalt används gips som beklädnadsskiva men den kan också vara av annat material t.ex. träskivor. Hur väggen byggs upp och vilket material som används bestäms oftast med hänsyn till aktuella brand- och ljudkrav. Små otätheter eller kontakt mellan reglar kan ge en märkbar försämring av ljudreduktionen. Därför ska anslutningar mot vägg, tak och golv alltid fogas. Avskiljande väggar byggs upp med skilda regelstommar för att åstadkomma extra goda egenskaper.

Isolera invändiga väggar med ROCKWOOL stenull:

 • Det fördröjer brandspridning
 • Enklare att ha olika temperatur i olika rum
 • Ljud genom väggen reduceras märkbart

Förbättring av ljudisolering i innervägg av trä

Om väggen isoleras med ROCKWOOL isolering kan ljudnivån reduceras med 6-8 dB vilket av örat kan uppfattas som upp emot en halvering.

Ljudisolering beroende av antal skivlager:

 • Från 1+1 skivlager till 1+2 skivlager = 3 - 4 dB förbättring
 • Från 1+1 skivlager till 2+2 skivlager = 5 - 6 dB förbättring

Produkter

Isolering av innervägg av trä och stål

FLEXIBATTS
Byggisolering, Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Innervägger av trä, Innerväggar, Vägg, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Mellanbjälklag av trä, Mellanbjälklag, Brandklass A1, Certificates, Keymark, Lambda 37, Yttervägger av trä, Ytterväggar, CE

FLEXIBATTS

Visa produkt
FLEXIBATTS 35
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Byggisolering, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 35, Innerväggar, Vägg, Ytterväggar, Yttervägger av trä, CE

FLEXIBATTS 35

Visa produkt
RockOrbit Betongskruv
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Betongskruv

Visa produkt
RockOrbit Systembricka
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Systembricka

Visa produkt
RockOrbit Trä och Metallskruv
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Trä och Metallskruv

Visa produkt
RockOrbit Systemskiva
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 34, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, CE, Byggisolering

RockOrbit Systemskiva

Visa produkt
Stålregelskiva 37
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Innervägger av stål, Innerväggar, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 37, CE, Byggisolering

Stålregelskiva 37

Visa produkt
Stålregelskiva 40
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Innervägger av stål, Innerväggar, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 40, CE, Byggisolering

Stålregelskiva 40

Visa produkt
Ladda ner mer
Genom att isolera en vägg med ROCKWOOL stenull kan man få en ljudreduktion med 45 dB eller mer.