Isolering av yttervägg av betong

Det finns många skäl till att stenull är ett av de mest använda isoleringsmaterialen för isolering av yttervägg av betong. Stenull har nämligen flera viktiga egenskaper som krävs vid användning, som värme-, brand-, fukt-, och ljudisolering. Dessutom är stenullsprodukter från ROCKWOOL smidiga att arbeta med, de är tryck- och formstabila.

REDAir FLEX för isolering av ventilerade fasader

REDAir FLEX är ett nytt innovativt, ventilerat fasadsystem, som består av några få specialutvecklade komponenter. När de monteras ger det en stark, enkel och hållbar lösning som resulterar i en mycket bra totalekonomi.

 • Kan användas till både nybyggnation och renovering.
 • Passar de flesta byggnadstyper.
 • Passar de flesta väggkonstruktioner.
 • Kan användas vid byggnadshöjd på upp till 30 meter.
 • Lätt att anpassa – designfrihet.
 • Välj mellan nästan alla typer av fasadbeklädnader.

Länk till REDAir FLEX systemsida

A. Effektiv obrännbar isolering med REDAir BATTS.

B. Brand- och mögelimpregnerad REDAir FLEX LVL-läkt.

C. Specialskruv anpassad till aktuellt underlag.

D. REDAir FLEX Friktionsplatta ger enkel och snabb montering 
Fritt val av fasadbeklädnad. Här ett exempel med ROCKPANEL.

REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader

REDAir LINK är en isolering som består av oorganisk stenull, komprimerad till en hård skiva. Den används främst som ett energieffektivt sätt att montera fönster eller dörrar, tillsammans med utvändig isolering. REDAir LINK är en nyutvecklad, enkel och energieffektiv produkt.

REDAir LINK är en stenullsprodukt som kompletterats med beslag för ihopsättning och montering. Tillsammans gör komponenterna det möjligt att montera fönster där det normalt bara finns mjuk isolering att förankra dem i. Alternativt hade det behövts träkonstruktioner med köldbryggor som följd. REDAir LINK kan användas vid nybyggnation och vid renovering.

REDAir LINK kan användas oavsett om stommen består av trä, betong, tegel eller lättbetong.

Länk till REDAir LINK systemsida

 • Oorganisk och dimensionsstabil.
 • Opåverkad av fukt och temperatursvängningar.
 • Enkel och snabb montering.
 • Minimala köldbryggor.
 • Passar de flesta byggnadstyper.

Yttervägg: betong och tegelfasad

Luftspalten mellan skalmur och ROCKWOOL Skalmursskiva bör vara minst 50 mm för att ventilationsfunktionen ska säkerställas. ROCKWOOL Skalmursskiva utgör i sig själv ett tillräckligt vindskydd, inget ytterligare skydd krävs. I det andra tegelskiftet ska minst var fjärde stötfog vara öppen för att säkra dränering och ventilation.

På insidan fungerar betongen som det luft- och diffusionstäta skiktet.

U-värde (W/m2K)

Isoleringstjocklek
Skalmursskiva
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
0,28 0,20 0,15 0,13 0,11

Yttervägg: Betong med putsad fasad

Väggar av betong och mursten ska alltid utföras med störst andel isolering på utsidan för att undvika kondensrisk på insidan. På utsidan används en ROCKWOOL putsskiva som ger en heltäckande isolerlösning utan köldbryggor. Isoler-skivorna fästs direkt mot betongväggen och det finns flera olika putssystem på marknaden.

På insidan används FLEXIBATTS eller Stålregelskiva mellan reglar av trä eller stål. Därefter monteras en ångspärr och invändig beklädnad.

U-värde (W/m2K)

Isoleringstjocklek
FLEXIBATTS
(mm)
Putskiva
80 mm 100 mm 150 mm 180 mm 200 mm
45 0,28 0,24 0,18 0,15 0,14
70 0,24 0,21 0,16 0,14 0,13
95 0,21 0,19 0,15 0,13 0,12

Tilläggsisolering utvändigt med Västkustskiva

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL Västkustskiva

Montering: 

Isoleringen fästs med skruvar och plastbrickor. Väven på skivan vänds in mot den befintliga väggen. Tillhörande plasthylsor trycks in i isoleringen på de ställen som spikläkt (förslagsvis 28 x 70 mm) ska monteras. Plasthylsorna måste monteras så att det finns ett fast underlag som de kan vila mot. Både liggande och stående läkt går bra att montera. Utanpå spikläkt monteras sedan fasadbeklädnaden.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt inte ångspärr medan lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det däremot anses nödvändigt att montera en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Om man tilläggsisolerar på redan ventilerad fasad, måste denna spalt tas bort så att ny och gammal isolering ansluts utan luftspalt. Alternativt täpper man igen spalten så att ingen luftväxlingen kan ske mellan spalten och utomhusluften. Observera också att hänsyn kan behöva tas till takfot, hängrännor, fönster och dörrar, fasaddetaljer, trappor, brandstegar, källartrappor, balkonger, belysning, skyltning etc.

 

Ny isolering i konstruktionen
 50 mm
Västkustskiva
80 mm
Västkustskiva
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,477 112 0,339 124
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,232 11 0,193 14
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,346 34 0,267 41
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,310 24 0,245 30
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,347 31 0,268 38
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,262 15 0,213 20
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,230 11 0,192 15
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,206 8 0,174 11

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Tilläggsisolering av utsidan med REDAir FLEX fasadsystem

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL REDAir BATTS λ 33

Konstruktionsbeskrivning: 

Se systembeskrivningen för REDAir FLEX på www.rockwool.se 

Alla nämnda komponenter är en del av fasadsystemet.

Montering: 

Isoleringen hålls fast med LVL-plankor/skruvar och friktionsplattor. Besparingsexemplen innehåller 2 skruvar per m² men korrekt antal bör beräknas för varje spcifika projekt. Skruvavståndet beräknas beroende av underlagstyp, bygghöjd och geografisk plats. Kostnadsfritt beräkningsprogram finns på www.rockwool.se.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt ingen ångspärr. Lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det anses nödvändigt att bygga en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Tänk på att vid lätta ytterväggar ska man säkerställa korrekt fuktbalans i plywood/OSB vilket beror på isoleringssambandet mellan eventuellt befintlig isolering i konstruktionen och tjockleken på REDAir BATTS. Skivmaterialet bör inte placeras längre ut i det isolerande skiktet än max. 50 %, mätt från den varma sidan av isoleringen.

 

Ny isolering i konstruktionen
 100 mm
REDAir BATTS
150 mm
REDAir BATTS
200 mm
REDAir BATTS
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,270 130 0,192 137 0,149 141
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,223 45 0,167 50 0,133 53
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,205 33 0,157 38 0,127 40
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,227 41 0,169 46 0,134 50
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,184 22 0,144 26 0,118 28
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,153 13 0,124 16 0,104 18

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Isolering av källarvägg och källargolv

Minst 1/3 av den totala isolertjockleken i en källarvägg ska ligga på utsidan. Då höjs temperaturen på insidan av källarväggen, kondensrisken minimeras och väggen blir torrare. Markytan ska luta minst 1:20 (ca 3º) inom 3 m från byggnaden.

Hela källarväggens utsida ska putsas för att göra källarväggen lufttät. På insidan monteras ett regelverk av stål eller trä avskiljt från väggen. Därefter isoleras hela utrymmet med FLEXIBATTS eller Stålregelskiva. Plastfolie används inte på källarväggar såvida inte merparten av väggen ligger över marknivå. Källargolvet byggs upp på samma sätt som en platta på mark.

U-värde (W/m2K) - Mark av sand/grus

 

Isoleringstjocklek
ROCKWOOL FLEXIBATTS 

Dräneringsskiva
100 mm 125 mm 150 mm
45+45 0,18 0,15 0,14
45+70 0,16 0,14 0,13

Avser vägg med 200 mm lättklinkerblock.

U-värde för en källarvägg beror bl.a. på marknivåns läge mm. 

Kontakta ROCKWOOL för information.

Produkter

Isolering av yttervägg av betong

HardRock ElementBatts
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Låglutande tak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 35, CE

HardRock ElementBatts

Visa produkt
Skalmursskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 34, Byggisolering, CE

Skalmursskiva

Visa produkt
Västkustskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 33, CE, Byggisolering

Västkustskiva

Visa produkt
Västkustskiva - Distanshylsa
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Distanshylsa

Visa produkt
Västkustskiva - Plastbricka
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Plastbricka

Visa produkt
REDAir MULTI TP T-profil
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI TP T-profil

Visa produkt
REDAir FLEX LVL-Läkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

Visa produkt
REDAir FLEX Startkit
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering, Höga trähus

REDAir FLEX Startkit

Visa produkt
Ladda ner mer
ROCKWOOL isolering stöter bort vatten men tillåter vattenånga att passera igenom, detta hjälper till att förhindra kondensansamlingar, vilket kan leda till röta och mögel i hålrummet.