Isolering av trä yttervägg

Isolering av hus med trästomme

Att bygga hus med trästomme (KL-trä) blir allt mer populärt. Mycket på grund av att det är ett hållbart alternativ som kan minska klimatpåverkan. Samtidigt håller det låg vikt, är stabilt och klarar stora spännvidder.

ROCKWOOL isolering passar mycket bra ihop med KL-trä, inte minst på grund av stenullens brandsäkra egenskaper. Stenullsisolering tål temperaturer över 1000 grader. Våra produkter innebär dessutom snabb och effektiv installering, vilket är viktigt vid all träbyggnation.

Stenullens ljuddämpande egenskaper spelar också en betydande roll för ett hus med trästomme. Våra produkter minskar oönskade ljud och förbättrar akustiken. De är hållbara under husets hela livslängd och minimerar köldbryggorna i konstruktionen.

Att kombinera ROCKWOOL stenull och KL-trä ger därmed ett kvalitativt resultat sett både ur brand-  ljud och fuktperspektiv.

 

”Stenull och KL-trä är generellt en mycket bra kombination. Det är två hållbara och pålitliga material som tillsammans ger en brandsäker konstruktion”, kommenterar Daniel Wilded från Martinsons Träindustrier.

REDAir FLEX for isolering av ventilerade fasader

REDAir FLEX är ett nytt innovativt, ventilerat fasadsystem, som består av några få specialutvecklade komponenter. När de monteras ger det en stark, enkel och hållbar lösning som resulterar i en mycket bra totalekonomi.

 • Kan användas till både nybyggnation och renovering.
 • Passar de flesta byggnadstyper.
 • Passar de flesta väggkonstruktioner.
 • Kan användas vid byggnadshöjd på upp till 30 meter.
 • Lätt att anpassa – designfrihet.
 • Välj mellan nästan alla typer av fasadbeklädnader.

Link til REDAir FLEX systemside

 

A. Effektiv obrännbar isolering med REDAir BATTS

B. Brand- och mögelimpregnerade REDA ir FLEX LVL-läkt

C. Specialskruv anpassad till aktuellt underlag

D. REDAir FLEX Friktionsplatta ger enkel och snabb montering 

Fritt val av fasadbeklädnad. Här ett exempel med ROCKPANEL

REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader

REDAir LINK är en isolering som består av oorganisk stenull, komprimerad till en hård skiva. Den används främst som ett energieffektivt sätt att montera fönster eller dörrar, tillsammans med utvändig isolering. REDAir LINK är en nyutvecklad, enkel och energieffektiv produkt.

REDAir LINK är en stenullsprodukt som kompletterats med beslag för ihopsättning och montering. Tillsammans gör komponenterna det möjligt att montera fönster där det normalt bara finns mjuk isolering att förankra dem i. Alternativt hade det behövts träkonstruktioner med köldbryggor som följd. REDAir LINK kan användas vid nybyggnation och vid renovering.

REDAir LINK kan användas oavsett om stommen består av trä, betong, tegel eller lättbetong.

Link til REDAir LINK systemsida

 

 • Oorganisk och dimensionsstabil
 • Opåverkad av fukt och temperatursvängningar
 • Enkel och snabb montering
 • Minimala köldbryggor
 • Passar de flesta byggnadstyper

Isolering av yttervägg i trä med REDAir FLEX

ROCKWOOL REDAir FLEX Skiva monteras utvändigt som ett heltäckande isolerskikt vilket betyder att hela den bärande delen av konstruktionen placeras varmt och fuktsäkert. Därmed undviks alla köldbryggor av träreglar i den yttre delen av väggen samtidigt som systemet möjliggör att total väggtjocklek kan optimeras.

REDAir FLEX Skiva som har flexibel lång- och kortsida monteras tätt intill varandra på utsidan av den bärande väggen. Detaljerade monteringsanvisningar för REDAir FLEX finns på ROCKWOOL hemsida och i separat broschyr.

U-värde (W/m2K)

Isoleringstjocklek
FLEXIBATTS
(mm)
REDAir FLEX Skiva
100 mm 150 mm 200 mm 350 mm
70+120 0,129 0,108 0,092 0,065
70+145 0,120 0,102 0,088 0,063
70+170 0,113 0,096 0,084 0,061
70+195 0,107 0,092 0,080 0,059
70+220 0,101 0,087 0,077 0,057

Isolering av yttervägg av trä med träreglar och västkustskiva

Genom att isolera den yttre delen av väggen med ROCKWOOL Västkustskiva fås en heltäckande isolering som bryter alla köldbryggor. Det betyder att U-värdet på väggen totalt blir bättre. Västkustskivans bättre isoleringsegenskaper gör väggen slankare.

Västkustskivan ger också den vindtäthet som krävs, inget ytterligare utvändigt vindskydd behövs. Västkustskiva levereras i full våningshöjd tillsammans med tillbehör för infästning.

U-värde (W/m2K)

Isoleringstjocklek
FLEXIBATTS
(mm)
Västkustskiva
50 mm 80 mm
45+120 0,19 0,16
45+145 0,17 0,15
45+170 0,16 0,14
45+195 0,14 0,13
45+220 0,13 0,12

Isolering av yttervägg av trä med träreglar och korslagd regelstomme

Innanför träpanelen och luftspalten monteras ett vindtätt skikt av ROCKWOOL Vindskydd. Detta är diffusionsöppet, skyddar mot vindinträngning och hindrar luftrörelser i isoleringen. Montera ROCKWOOL FLEXIBATTS med förskjutna skarvar i respektive regelstomme.

På konstruktionens varma sida monteras ett diffusionstätt skikt, en ångspärr som hindrar fukttransport via diffusion och konvektion genom konstruktionen. Mellan syll och betongplatta används ROCKWOOL Syllremsa som fuktskydd.

U-värde (W/m2K)

 

Isoleringstjocklek
FLEXIBATTS
(mm)
Flexibatts
45 mm 70 mm 95 mm
45+120 0,22 0,19 0,18
45+145 0,19 0,18 0,16
45+170 0,18 0,16 0,15
45+195 0,16 0,15 0,14
45+220 0,15 0,14 0,13

 

Ny isolering i konstruktionen
 100 mm
REDAir BATTS
150 mm
REDAir BATTS
200 mm
REDAir BATTS
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,270 130 0,192 137 0,149 141
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,223 45 0,167 50 0,133 53
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,205 33 0,157 38 0,127 40
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,227 41 0,169 46 0,134 50
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,184 22 0,144 26 0,118 28
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,153 13 0,124 16 0,104 18

 

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Tilläggsisolering av utsidan med REDAir FLEX fasadsystem

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL REDAir BATTS λ 33

Konstruktionsbeskrivning: 

Se systembeskrivningen för REDAir FLEX på www.rockwool.se 

Alla nämnda komponenter är en del av fasadsystemet.

Montering: 

Isoleringen hålls fast med LVL-plankor/skruvar och friktionsplattor. Besparingsexemplen innehåller 2 skruvar per m² men korrekt antal bör beräknas för varje spcifika projekt. Skruvavståndet beräknas beroende av underlagstyp, bygghöjd och geografisk plats. Kostnadsfritt beräkningsprogram finns på www.rockwool.se.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt ingen ångspärr. Lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det anses nödvändigt att bygga en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Tänk på att vid lätta ytterväggar ska man säkerställa korrekt fuktbalans i plywood/OSB vilket beror på isoleringssambandet mellan eventuellt befintlig isolering i konstruktionen och tjockleken på REDAir BATTS. Skivmaterialet bör inte placeras längre ut i det isolerande skiktet än max. 50 %, mätt från den varma sidan av isoleringen.

Tilläggsisolering utvändigt med Västkustskiva

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL Västkustskiva

Montering: 

Isoleringen fästs med skruvar och plastbrickor. Väven på skivan vänds in mot den befintliga väggen. Tillhörande plasthylsor trycks in i isoleringen på de ställen som spikläkt (förslagsvis 28 x 70 mm) ska monteras. Plasthylsorna måste monteras så att det finns ett fast underlag som de kan vila mot. Både liggande och stående läkt går bra att montera. Utanpå spikläkt monteras sedan fasadbeklädnaden.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt inte ångspärr medan lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det däremot anses nödvändigt att montera en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Om man tilläggsisolerar på redan ventilerad fasad, måste denna spalt tas bort så att ny och gammal isolering ansluts utan luftspalt. Alternativt täpper man igen spalten så att ingen luftväxlingen kan ske mellan spalten och utomhusluften. Observera också att hänsyn kan behöva tas till takfot, hängrännor, fönster och dörrar, fasaddetaljer, trappor, brandstegar, källartrappor, balkonger, belysning, skyltning etc.

 

Ny isolering i konstruktionen
 50 mm
Västkustskiva
80 mm
Västkustskiva
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,477 112 0,339 124
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,232 11 0,193 14
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,346 34 0,267 41
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,310 24 0,245 30
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,347 31 0,268 38
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,262 15 0,213 20
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,230 11 0,192 15
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,206 8 0,174 11

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Produkter

Isolering av yttervägg av trä

Västkustskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 33, CE, Byggisolering

Västkustskiva

Visa produkt
FLEXIBATTS
Byggisolering, Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Innervägger av trä, Innerväggar, Vägg, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Mellanbjälklag av trä, Mellanbjälklag, Brandklass A1, Certificates, Keymark, Lambda 37, Yttervägger av trä, Ytterväggar, CE

FLEXIBATTS

Visa produkt
FLEXIBATTS 35
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Byggisolering, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 35, Innerväggar, Vägg, Ytterväggar, Yttervägger av trä, CE

FLEXIBATTS 35

Visa produkt
Västkustskiva - Distanshylsa
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Distanshylsa

Visa produkt
Västkustskiva - Plastbricka
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Plastbricka

Visa produkt
REDAir MULTI TP T-profil
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI TP T-profil

Visa produkt
REDAir FLEX LVL-Läkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

Visa produkt
REDAir FLEX Startkit
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering, Höga trähus

REDAir FLEX Startkit

Visa produkt
Ladda ner mer
Genom att isolera en vägg med ROCKWOOL stenull kan man få en ljudreduktion med 45 dB eller mer.