Behållare och andra installationer

Värmebehållare och värmetankar, oavsett storlek bör också isoleras mot energiförluster eller kondens.

Brandposter (Brandslangar)

Brandposter måste alltid vara tillgängliga för brandbekämpning. Det är därför viktigt att matarledningar till brandposter är effektivt skyddade mot brand och frysning. Det finns inga specifika regler som anger att du måste skydda ledningar fram till brandposter som är anslutna till de allmänna vattenförsörjningssystemet. ROCKWOOL rekommenderar dock att ledningar isoleras och därmed skyddas mot frost och brand.

Brandskydd för brandposter

Matarledningar till vattenfyllda brandposter isoleras med 40 mm R 800. Rörskålen fästs med ståltråd (10 varv per meter). Om det isolerade röret måste täckas ytterligare ska icke-brännbart material användas, till exempel glasfiberduk eller plåt. Metoden är testad av ROCKWOOL.

ROCKWOOL rekommenderar

De isolerade sprinklerrörens upphängningar isoleras på följande sätt:

  • ROCKWOOL Universalrörskål kapas så att den blir ca. 10 % längre än upphängningsdonets längd.
  • Rörskålen komprimeras i längdriktningen medan den monteras på upphängningsdonet.
  • Rörskålen fästs med spirallindad järn- eller koppartråd. Beräkna minst 6 varv per meter.

Rören som försörjer brandposten kan isoleras med 40 mm R 800 som hålls på plats med ståltråd.

Behållare och små tankar

Isolering behövs mot värmeförluster och eventuellt även mot temperaturfall i känsliga medier.

Utvändig kondens undviks genom att kanalen isoleras och membran monteras som ångspärr. På runda kanaler används ROCKWOOL Lamellmatta med armerad alufolie. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp eller fogmassa.

Den nödvändiga isoleringstjockleken bestäms av kanalens och rumsluftens temperatur, fuktighetsförhållandena samt materialvalet. För kondensens skull är det oftast nödvändigt med bara en tunn isolering.

Isolering mot energiförluster

Minsta lämpliga isolering beräknas med hjälp av RockTec

Köldbryggor i tankar och behållare

Köldbryggor i form av stag, distanser och upphängningar bör undvikas när det är möjligt. Dessa köldbryggor kan orsaka orimligt stora extra energiförluster. Om upphängningsdon eller anslutningar. inte kan undvikas ska dessa räknas in i värmeförlusterna.

Behållare

Vi rekommenderar att behållare med relativt låga temperaturer, dvs. temperaturer under 250 °C, isoleras på välvda ytor med ROCKWOOL Lamellmatta. Plana ytor kan isoleras med Alu- Brandbatts 80 eller Kanalbatts 65. Dessa produkter är så starka att de ofta fungerar som bärande underlag för ett hölje. Detta kan minska värmeförlusterna betydligt.

Högtemperaturbehållare (temperaturer mellan 250 och 800 °C)

Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION).

Speciella behållare (syretankar och tankar i rostfritt stål)

Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION).

Stora industritankar

Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION).

Vid temperaturer under 250 °C monteras ROCKWOOL Lamellmatta. Vid temperaturer upp till 800 °C monteras ProRox Wm 960 Alu SC eller ProRox Wm 950 Alu SC.

Utomhusbehållare

Behållare som står utomhus påverkas av solstrålning och klimatförhållanden. Även ytans färg och struktur är av betydelse. Vi rekommenderar därför att värmeförlusten beräknas i varje enskilt fall.

Sprinklersystem

Sprinklersystem måste kunna släcka en brand, eller hålla den i schack, tills annan brandbekämpning kan genomföras. Det är därför viktigt att det alltid finns vattenförsörjning.

Reglerna säger följande

Krav på brandskyddet

Vattenförsörjningsrör, inklusive upphängningsdon, som passerar icke sprinklade områden, ska brandskyddas till minst EI-30.

Tilloppsledning utanför sprinklerområde: 40 mm R 800

Utförande av brandskydd

EI-30 brandskydd för sprinklersystem

Sprinklerrören i icke sprinklade områden isoleras med 40 mm R 800. Rörskålen hålls fast med ståltråd (10 varv per meter). Om det isolerade röret behöver täckas ytterligare ska icke-brännbart material användas, till exempel glasfiberduk eller plåt.

Metoden är testad av ROCKWOOL.

EI-30 brandskydd för sprinklersystem

De isolerade sprinklerrörens upphängningar isoleras på följande sätt:

ROCKWOOL Universalrörskål kapas så att den blir ca. 10 % längre än upphängningsdonets längd.

Rörskålen komprimeras i längdriktningen medan den är monterad på upphängningsdonet.

Rörskålen fästs med spirallindad stål- eller koppartråd.

Beräkna minst 6 varv per meter.

Provningsstandard

Det finns ingen provningsstandard för brandskydd av upphängningar. Godkännande krävs därför i varje enskilt fall.

Frostskydd

Om det även finns risk för frysning av sprinklersystemets rör isoleras detta oftast som ”torr anläggning”. För mindre områden (max. 20 sprinklers) är det normalt tillåtet att frostskydda med värmeslingor