Isolering av kalla rör

Effektiv isolering av kalla rör ställer krav på montering av isolering och ångspärrsfolie. 

Kallvattenrör 5-18°C

Kallvattenrör med temperatur på ca 5-18°C isoleras med ROCKWOOL Universalrörskål, Rörskål 800 eller Alu-lamellmatta. Dessa produkter är beklädda med alufolie som fungerar som ångspärr. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp.

 

Rör med temperaturer under 5 °C

Vi rekommenderar att värmekabel används i kombination med ROCKWOOL isolering för rör med frysrisk.

Så säger reglerna

I BBR 21 står det att:

9:51 Energiförluster

"Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas."

6:622 Mikrobiell tillväxt

"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt.

6:625 Utformning

"Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten ska begränsas."

Avsluta alltid med en ångspärr. 

Observera att alla dessa villkor oftast bör beaktas samtidigt.

Isolering av ventiler, upphängningar och flänsar

Ventiler, upphängningar och flänsar eller liknande produkter isoleras efter samma princip som den övriga anläggningen.

Vid isolering av kalla rör ska hänsyn tas till både energiförluster, kondens och frysrisk.

Det är fördelaktigt att använda isolerade upphängningar. Isoleringen bör göras noggrant för att undvika sprickor, springor och områden med oavsiktligt tunnare isolering.

Kondensisolering

Kondensisolering - isoleringstjocklek i mm

Utvändigt material:

PP:Plastplåt.

Alu: Tunn mönsterpräglad Alu-plåt.

Rumstemperatur 20 °C.

Det förutsätts att rören är isolerade med Universalrörskål eller Rörskål 800. Plana ytor isoleras med Alu-BrandBatts 80. 

Frostskydd

Rör med stillastående medier (t.ex. vatten eller asfalt) där temperaturen ligger under fryspunkten för mediet riskerar att frysa sönder. Isolering av röret kan fördröja, men inte helt förhindra att rören fryser. I tabellen kan du se hur många timmar en korrekt utförd isolering håller rören frostfria.

 

Värdena i tabellen anger tiden i timmar då röret är skyddat mot frostsprängning vid en starttemperatur av 0 °C och en omgivningstemperatur på –12 °C och en frysning på 25%. Beräkningarna gäller under förutsättning att rören är isolerade med ROCKWOOL Lamellmatta. ROCKWOOL Rörskål förlänger den säkra perioden.

Om ett medium i röret är stillastående under längre tid ska en värmekabel läggas på röret. Vår tekniska support kan hjälpa dig med en beräkning för kombinationen av värmekabel och isolering. Observera att upphängningar och band som går genom isoleringsskiktet kan förkorta frostskyddstiden avsevärt. Vi rekommenderar därför isolerade upphängningar.

Fjärrkyla

I gallerior, större institutioner, butiker och kontor m.m. behövs ofta effektiv komfortkyla. Vanligtvis fås önskad kyleffekt genom kompressordrivna kylsystem på plats. Nackdelen är att de är bullriga, platskrävande och har höga driftskostnader.

Två alternativa sätt att tillhandahålla kylning byggs nu ut i snabb takt. Båda metoderna kallas ”fjärrkyla”.

Fjärrkylning med varmvatten

Denna typ av fjärrkylning använder varmt vatten för att ge kallt vatten.

Fjärrvarmvatten leds ut till användaren. Energin används i det varma fjärrvärmevattnet för att driva en absorptionskylanläggning.

Denna anläggning framställer på detta sätt kallt vatten med hjälp av varmt vatten.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden

Kylvattnet distribueras till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Man kan sällan räkna med att energiläckaget nyttiggörs i byggnaden. Energin för kyla ska även medräknas i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.

Fjärrkylning med kallvatten

Denna typ av fjärrkyla fungerar i princip som fjärrvärme, förutom att ingångstemperaturen till användaren är låg, vanligen 4–8 °C och returtemperaturen är högre, vanligen 12–15 °C. Det kalla vattnet som produceras av "fjärrkylaverket" levereras till användaren via ett ledningsnät.

Isolering av matarledningar

För att undvika att det kalla vattnet värms upp på sin väg till användaren måste framledningsröret isoleras effektivt. Genom att täcka röret med en ångspärr undviks kondens. Framledningsröret isoleras med minst 30–40 mm ROCKWOOL Rörskål eller Lamellmatta och avslutas med tejpning för en helt tät ångspärr.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden

När kylvattnet nått fram ska det vidare till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Det är sällan energiläckaget tas till vara i byggnaden. Energin för kyla ska även räknas med i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.     

ROCKWOOL VVS-isolering har naturliga och oöverträffad egenskaper som ger ett optimalt brandskydd för tekniska installationer.

Produkter

Isolering av kalla rör