Vintermatta - monteringsanvisning

1. 
Markytor kan täckas med ROCKWOOL Vintermatta för att förhindra tjälnedträngning före schaktning

2.
Täckning av schaktgrop för att förhindra tjälnedträngning före gjutning etc.

3.
Utstickande järn o dyl täckes först med en presenning innan vintermattan läggs på plats.

4.
Finns risk för tjällyftningar, bör man täcka med ROCKWOOL Vintermatta direkt efter avformning.

5.
Små öppningar täckes enkelt med ROCKWOOL Vintermatta.

6.
Klena konstruktioner kan helt viras in i ROCKWOOL Vintermatta.

7.
Nygjuten betong skall skyddas omedelbart efter gjutningen. "Betongvintern" börjar redan vid +5°C.

8.
Bruksbaljor, vattentunnor o likn isoleras med en virad vintermatta övertäckt med ytterligare en matta.

9.
Täckning över grusmaterial eller liknande med ROCKWOOL Vintermatta.

Vinterplanering
För att förkorta byggtiden för vinterbyggen kan man med stor fördel använda ROCKWOOL Vintermatta. 

ROCKWOOL Vintermatta är en 50 mm tjock mineralullsskiva klädd med en tjock plast.

Markarbete
Den värme som finns lagrad under markytan kan utnyttjas i samband med byggnadsarbeten vintertid. Jordvärmen avgår från otäckt mark men kan bibehållas i väsentlig grad genom utläggning av ROCKWOOL Vintermatta.

Vid -1°C i en vecka tränger tjälen ned ca 1 dm. Varar kylan i tre veckor kommer tjäldjupet att öka till omkr. 2 dm. Är temperaturen lägre, t ex -12°C i två veckor når tjäldjupet ca 4 dm ned. Vintermattorna skall därför läggas ut innan kylan kommer för att markytan skall kunna 
hållas frostfri.

Betongarbete
För betonggjutning börjar "betongvintern" redan vid +5°C eftersom minimitemperaturen för cementens bindning och härdning är +5°C.

Lyssna därför på väderprognosen. Horisontella ytor täckes snarast efter gjutningen. Även fundament och ytorna närmast intill bör skyddas med vintermattor. Lägg ut vintermattorna snabbt efter gjutningen. Markytan som skall utgöra underlag för gjutning skall isoleras så att den inte fryser.

Vidare bör grushögar, vattentunnor, formar o likn skyddas. Genom att vara förutseende vid vinterplaneringen undgår man förseningar eller skador p g a för långsam härdning av betongen. 

Murningsarbete
Material till murverk skall också skyddas mot kyla. Nymurat murverk bör täckas.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.