TOPROCK - Utläggning på betongunderlag

  • Lägg ut ångspärren direkt på betongunderlaget, se separat anvisning.
  • Placera TOPROCK lamellerna nära varandra och tryck dem tätt ihop. Lamellen är markerad med ett streck som ska vara på ovansidan eller undersidan när lamellen är utlagd med korrekt fiberriktning.
  • Undvik att beträda lamellerna innan takboarden monterats.
  • Placera TOPROCK Takboard ovanpå lamellerna. Skivorna bör i möjligaste mån läggas ut med förskjutna skarvar i förhållande till lamellerna. På ytor där regelbunden gångtrafik kommer att ske bör skivor av större format användas.
  • TOPROCK System ska infästas mekaniskt. Se generella anvisningar.

Alternativt utläggningsmönster

Om en rad lameller placeras vinkelrätt mot den föregående raden (se bild nedan) erhålls flera fördelar:

  • Inga eller få fyr-hörnsmöte.
  • Enklare anpassning till takets yta kan minska tillskärning och/eller mängden spill.
  • Bättre passning då ev. problem med små förskjutningar (”taggning”) minskar.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.